ACTIEVOORWAARDEN  

De winnaar zal worden vermeld op de Facebook pagina van het winkelcentrum en zal via Facebook bericht ontvangen over de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Indien de winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Op de Kamp zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Tevens mogen prijzen niet worden doorverkocht.

Prijswinnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Op de Kamp gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Op de Kamp is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

Medewerkers van winkelcentrum Op de Kamp en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname.

Op de Kamp behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.

Behalve in geval van opzet of grove schuld is de winkeliersvereniging niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • gebreken aan de prijs;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

De inzending van de deelnemer mag niet aanstootgevend zijn, ongepaste woorden of combinaties van letters en cijfers bevatten, een naam of adres anders dan je eigen naam of adres bevatten, in strijd zijn met de voorwaarden.

Met de inzending van materiaal zoals eventuele foto’s, afbeeldingen, video- of geluidsfragmenten, verklaart de deelnemer dat deze materialen geen inbreuk maken op eigendomsrechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd zijn met de goede smaak of fatsoen; Op de Kamp heeft het recht om ingezonden materiaal te weigeren of te verwijderen als het vermoeden bestaat dat dit het geval is.

Deelnemer vrijwaart Op de Kamp voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun eigendomsrechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Op de Kamp heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen en behoudt zich het recht voor om deze actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist de winkeliersvereniging Op de Kamp.